Пон - Пет 8:30 - 17:00

Местни търговци

16.11.2018

На основание чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти ДГС Разград предлага за придажба на стояща дървесина на корен в размер на 7128 пл.м.куб.