Пон - Пет 8:30 - 17:00

ДГС Разград

ТП Държавно горско стопанство Разград е разположено в Североизточна България и обхваща част от землищата на гр. Лозница, гр. Цар Калоян и с. Самуил. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието. Формата на стопанството е неправилен многоъгълник, с дължина в посоки “запад – изток” и “север – юг”, съответно 58 км и 42 км. Горските територии се състоят от отделни комплекси, пръснати обработваеми земи, с различна форма и големина. Територията на стопанството е хълмисто-равнина, пресечена в посока от югоизток към северозапад от р. Бели Лом и разчленена в по-високите и равни места от малки и средни суходолия. По-високи релефни форми са Разградските и Самуиловите височини. Преобладаващи са равнинно-хълмистите терени. Най-високата кота в района на стопанството – 498.5м н.в., е в землището на с. Кривица, а най-ниската – 110.0 м н.в. в землището на гр. Цар Калоян, до р. Бели Лом.

През територията на ДГС Разград преминава река Бели Лом.

Най често срещани са дъбови гори. Основните дървесни видове, които дават облика на естествената горска растителност са цер, липа и габър. Разпространени са повсеместно, като образуват предимно чисти церови или смесени с благун, зимен дъб, габър и сребролистна липа. На по-бедни месторастения се срещат космат дъб, мъждрян и келяв габър. Единично участие в състава на насажденията имат клена, бряста, мекиша и др. В резултат на извършените от стопанството залесявания, са създадени култури от акация, черен бор, сребролистна липа, тополи, червен дъб, явор, планински ясен и др. От изкуствено внесените дървесни видове най-голямо разпространение има акацията. Създадени са и култури от орех. В състава на растителните формации участват редица храстови и тревни видове, най-широко разпространените от които са глог, дрян, птиче грозде, аморфа, житни, детелина. Находището на иберийско бутурче в землище с. Осенец е обявено за защитена местност.

Общата площ на горските територии е 23 838,8 ха, от които 22 650,1 ха, е дървопроизводителна площ. Недървопроизводителната площ е 1 188,7 ха, като най-много са поляните – 633,8 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственостПлощ в ха   %         
Държавна 9 628,340,4
Общинска13 664,357,3
Физ. и юрид.лица     546,2   2,3

Средногодишно ползване на дървесина:

• едра – 3 939м³
• средна – 9 235 м³
• дребна – 14 440 м³
• дърва за огрев -112 355 м³

Предвиденото средногодишно залесяване е 15.85 ха.

Горският разсадник се намира в района на гара Разград. Общата му площ е 26 ха, от които 10 ха са заети със селскостопанска продукция /монокултури/, 5 ха с школи и прораснали фиданки и 5 ха – за активно производство на посадъчен материал за нуждите на стопанството.

Ловната площ на ДГС „Разград” е разпределена на 29 ловностопански района. Държавният ловностопански район е съставен от 3 ловностопански комлекса – ЛСК „Побит камък”, ЛСК „Голям извор” и ЛСК „Пчелина-Островче”. В тях е застъпен ловният туризъм. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня.

В района се среща също дребен дивеч – заек, фазан, пъдпъдък, гургулица и гривяк. От хищниците са разпостранени вълк, лисица чакал, лисица, дива котка, бялка,пор, пъстър пор, невестулка, видра, язовец.

Има добри условия за организиран лов на дребен пернат дивеч и индивидуален отстрел на едър дивеч.