Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16002 ДГС Разград 30.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебни автомобили,техника и мотоциклети, собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" гр.Габрово, стопанисвани отТП ДГС Разград за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
15997 ДГС Разград 26.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка,чрез покупка на гуми за МПС, необходими за функционирането на наличния автомобилен парк на ТП ДГС Разград при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
15992 ДГС Разград 19.11.2019 19034 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19034 Виж пълна информация
15945 ДГС Разград 21.10.2019 19033 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19033 Виж пълна информация
15946 ДГС Разград 21.10.2019 5 Доставки 11,441.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5 Виж пълна информация
15947 ДГС Разград 21.10.2019 19421 ак Продажба на стояща дървесина корен 40,970.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19421 Виж пълна информация
15948 ДГС Разград 21.10.2019 19422 ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 41,528.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19422 Виж пълна информация
15890 ДГС Разград 30.08.2019 4 Доставки 11,441.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград Обект№4 Виж пълна информация
15891 ДГС Разград 30.08.2019 19032 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19032 Виж пълна информация
15892 ДГС Разград 30.08.2019 19411 ак Продажба на стояща дървесина корен 40,970.00 лв. без ДДС
Предмет: 1.1. Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19411 Виж пълна информация
15893 ДГС Разград 30.08.2019 19412 ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 41,528.00 лв. без ДДС
Предмет: 1.1. Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19412 Виж пълна информация
15866 ДГС Разград 29.07.2019 31.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,646.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи два броя МПС-леки автомобили, управлявани от ТП ДГС Разград. Виж пълна информация
15857 ДГС Разград 09.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга-жътва на земеделска култура/пшеница/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС"Разград" при СЦДП ДП, гр.Габрово Виж пълна информация
15807 ДГС Разград 23.05.2019 19031 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: директно възлагане на добива на дървесина /без провеждане на процедура/ по реда на чл.27, ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за обект 19031 Виж пълна информация
15747 ДГС Разград 02.05.2019 19021 ак, бл. гбр, дрлп, срлп, кл, здб, цр Добив на дървесина 21,656.56 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19021 Виж пълна информация
15748 ДГС Разград 02.05.2019 19022 гбр, кл, срлп, цр Добив на дървесина 15,116.19 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19022 Виж пълна информация
15749 ДГС Разград 02.05.2019 19023 ак, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, цр Добив на дървесина 19,907.73 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19023 Виж пълна информация
15750 ДГС Разград 02.05.2019 19024 ак, гбр, кл. цр, пляс Добив на дървесина 19,762.45 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19024 Виж пълна информация
15751 ДГС Разград 02.05.2019 19025 бл, гбр, кгбр, кл, кр, цр Добив на дървесина 17,945.24 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19025 Виж пълна информация
15752 ДГС Разград 02.05.2019 19026 бл, гбр, кдб, кл, мжд, срлп, цр Добив на дървесина 26,134.66 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19026 Виж пълна информация