Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15945 ДГС Разград 21.10.2019 19033 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19033 Виж пълна информация
15946 ДГС Разград 21.10.2019 5 Доставки 11,441.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5 Виж пълна информация
15947 ДГС Разград 21.10.2019 19421 ак Продажба на стояща дървесина корен 40,970.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19421 Виж пълна информация
15948 ДГС Разград 21.10.2019 19422 ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 41,528.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19422 Виж пълна информация
15890 ДГС Разград 30.08.2019 4 Доставки 11,441.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград Обект№4 Виж пълна информация
15891 ДГС Разград 30.08.2019 19032 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19032 Виж пълна информация
15892 ДГС Разград 30.08.2019 19411 ак Продажба на стояща дървесина корен 40,970.00 лв. без ДДС
Предмет: 1.1. Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19411 Виж пълна информация
15893 ДГС Разград 30.08.2019 19412 ак, гбр, здб, кл, пляс, срлп, трп, цр Продажба на стояща дървесина корен 41,528.00 лв. без ДДС
Предмет: 1.1. Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 19412 Виж пълна информация
15866 ДГС Разград 29.07.2019 31.07.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 1,646.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи два броя МПС-леки автомобили, управлявани от ТП ДГС Разград. Виж пълна информация
15857 ДГС Разград 09.07.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на агротехническа услуга-жътва на земеделска култура/пшеница/ в земеделска земя, собственост на ТП ДГС"Разград" при СЦДП ДП, гр.Габрово Виж пълна информация
15807 ДГС Разград 23.05.2019 19031 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: директно възлагане на добива на дървесина /без провеждане на процедура/ по реда на чл.27, ал.1,т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за обект 19031 Виж пълна информация
15747 ДГС Разград 02.05.2019 19021 ак, бл. гбр, дрлп, срлп, кл, здб, цр Добив на дървесина 21,656.56 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19021 Виж пълна информация
15748 ДГС Разград 02.05.2019 19022 гбр, кл, срлп, цр Добив на дървесина 15,116.19 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19022 Виж пълна информация
15749 ДГС Разград 02.05.2019 19023 ак, гбр, здб, кгбр, кдб, кл, мжд, цр Добив на дървесина 19,907.73 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19023 Виж пълна информация
15750 ДГС Разград 02.05.2019 19024 ак, гбр, кл. цр, пляс Добив на дървесина 19,762.45 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19024 Виж пълна информация
15751 ДГС Разград 02.05.2019 19025 бл, гбр, кгбр, кл, кр, цр Добив на дървесина 17,945.24 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19025 Виж пълна информация
15752 ДГС Разград 02.05.2019 19026 бл, гбр, кдб, кл, мжд, срлп, цр Добив на дървесина 26,134.66 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19026 Виж пълна информация
15753 ДГС Разград 02.05.2019 19027 ак, гбр, здб, кл, мжд, цр Добив на дървесина 19,866.43 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19027 Виж пълна информация
15754 ДГС Разград 02.05.2019 19028 ак, бб, бл, гбр, кл, мжд, пбрс, пляс, см, цр, чб, срлп, чдб Добив на дървесина 37,445.78 лв. без ДДС
Предмет: извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19028 Виж пълна информация
15755 ДГС Разград 02.05.2019 19121 ак, бл. гбр, дрлп, срлп, кл, здб, цр Продажба на дървесина 75,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина 19121 Виж пълна информация