Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Разград

Обява за длъжност "горски стражар"

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1) Образование - Средно - специалност „ Горско стопанство“, образователно – квалификационна степен – „ техник – лесовъд”; 2) Професионален опит –не се изисква; 3) Лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип. 4) да познава Закона за горите и други нормативни документи, регламентиращи дейностите в Горското стопанство ; 5) да има практически умения по маркиране на лесосечен фонд; 6) да познава БДС за окачествяване на дървените материали 7) предишен опит на подобна позиция е предимство; 8) допълнителна квалификация е предимство 9) да притежава свидетелство за правоуправление на МПС кат. “В” 2.Кратко описание на длъжността: 1) Охранява поверения му участък на територията на стопанството; 2) Участва в маркиране и сортиментиране на лесосечен фонд ; 3) Организира и контролира сечта, извоза и транспорта на дървесината в участъка; 4) Следи за спазването на противопожарните правила