Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Разград

Горски стражар МКЕ

ТП ДГС „Разград“ на основание заповед №105/24.04.2015 г. на Директора на ДГС „Разград ТП и Заповед №166/25.08.2014 г. на Директора на СЦДП ДП ,гр.Габрово, за провеждане на конкурс, обявява две свободни работни места за „горски стражар/МКЕ“ : 1.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: • Образование: Средно - специалност „Горско стопанство„ е предимство;образователно – квалификационна степен – „ техник – лесовъд ”; • Професионален опит –не се изисква; • Лични качества – - лоялност; коректност; дисциплинираност; организираност; умение за работа в екип. • Да познава Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закон за лечебните растения , Закона за защитени територии, Закон за биологично разнообразие и под законовите актове за прилагането им. • предишен опит на подобна позиция е предимство; • допълнителна квалификация е предимство 2.Кратко описание на длъжността: • Непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на територии в тях, дивеча и рибата на територията на ТП. • Предотвратява и разкрива нарушенията по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закон за лечебните растения , Закона за защитени територии, Закон за биологично разнообразие и под законовите актове за прилагането им в териториалния обхват на ТП. 3.Длъжност на пълно работно време. 4.Срок на договора:Трудов договор по Кодекса на труда; 5.Необходими документи: • Заявление свободен текст • CV (автобиография) • Копие от диплома. • Свидетелство за правоуправление на МПС кат. “В” и други. 6. Начин за провеждане на конкурса.Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин: • Тест; • Провеждане на интервю. 7. Подаване на документи: административната сграда на ТП ДГС Разград“ гр.Разград, обл. Разград, ул.“Черна“ № 34 всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. лично от кандидатите или от техни представители . 8.Срок за подаване на документи: до 28.05.2015година 9.Телефон за контакт: зам.директор-084661318 10. Списъците на допуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло ТП ДГС Разград“ гр.Разград на 29.05.2015 г. до 17,00 ч. 11.Писмен тест с допуснатите кандидати ще се проведе на 01.06.2015 г . от 10.00 часа, а интервю с кандидатите ще се проведе от 14.00 часа на 01.06.2015 г. в административната сграда ТП ДГС Разград“ гр.Разград, обл. Разград, ул.“Черна“ № 34.

Документи
Резултати