Местни търговци

16 Nov
2018
На основание чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти ДГС Разград предлага за придажба на стояща дървесина на корен в размер на 7128 пл.м.куб.
КОНТАКТИ

гр. Разград, ул. "Черна" №34
тел. 0889230880
факс:
e-mail: razgrad@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч